Tájékoztatjuk, hogy a Janssen-Cilag Kft. (mint „Adatkezelő”, „mi”, „minket”, „nekünk”) az Ön által a jelen Tájékoztató alján és közvetlenül a Janssen Cilag Kft. munkatársának megadott és általa egyidejűleg az orvoslátogatói rendszerbe elektronikusan rögzített, valamint IQVIA/IMS által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait („Adatok”)1, illetve amelyeket nyilvános forrásokból gyűjtöttünk (pl. nyilvánosan elérhető közösségi oldalakon vagy honlapokon közzétett adatok, amelyek kizárólag az Ön szakmai tevékenységéhez kapcsolódnak) az alábbiakban meghatározott célokból és az alábbi módokon kezeli:

 

1. Az adatkezelés célja:

Az Info tv. és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), c) és f) pontja alapján a Adatkezelő az Önnel fennálló szakmai kapcsolat fenntartására, illetve, ha Ön is hozzájárul, annak érdekében használja, hogy a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkkal, orvosi és tudományos adatokkal, valamint olyan helyi és/vagy nemzetközi orvosi eseményekkel kapcsolatos tudnivalókkal szolgáljunk, amelyeken Ön szeretne részt venni vagy előadni. Jogos érdekeink alapján az Ön személyes adatait továbbá statisztikai adatok összeállításához is szeretnénk felhasználni, valamint az Adatkezelő és a Johnson & Johnson vállalatcsoportba tartozó más vállalkozásokra irányadó jogszabályok szerinti adó-és számviteli, valamint archiválási és nyilvántartási kötelezettségek teljesítése, továbbá az adatbiztonság növelése céljából. Ezek általában az adatbázisainkban található adatokra, felmérésekre, az ügyfelek által kitöltött kérdőívekre és hasonló közlésekre alapulnak.

Jogos érdekeink alapján, annak érdekében, hogy az Önnel való kapcsolatunk minél hatékonyabb lehessen és az Ön érdeklődésének megfelelő információkkal szolgálhassunk, az Ön személyes adatai alapján kialakítjuk az Ön profilját. Az Ön személyes adatait olyan szakmai információkkal is összekapcsolhatjuk, amelyekhez erre a célra az alábbi forrásokból jutunk hozzá: nyilvános információk, közösségi média, és J&J leányvállalatok. Ezek lehetővé teszik, hogy személyre szabott információkat, felhasználói élményt biztosíthassunk Ön számára, amelyek pontosabban igazodnak az Ön érdeklődési köreihez, preferenciáihoz, szükségleteihez.

A vezető szakemberek azonosítása érdekében az Adatkezelő - jogos érdekeink alapján - elkészítheti az Ön profilját. A profil segítségével elvégezhetjük a szolgáltatások megfelelő kompenzálásához a tisztességes piaci érték kiszámítását.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő az alábbiakban meghatározott Adatokat kezelheti:

név; e-mail cím; mobiltelefonszám; a hatályos jogszabályok értelmében közérdekből nyilvános, bárki számára megismerhető adatok (így pl. orvosi pecsétszám /alap-nyilvántartási szám/, végzettségre, szakképesítésre vonatkozó adatok, szakterülete(i), munkahelye neve és címe); az Ön által megadott szakmai érdeklődési terület(ek);az Adatkezelő által rögzített rendezvényeken, kongresszusokon való részvételével összefüggő adatok (ideértve az ehhez szükséges adatokat, úgy mint az útlevél számát, annak érvényességét, állampolgárságát is), az Adatkezelővel fennálló kapcsolat alapján az Adatkezelő által megállapított besorolási kategóriáit; az Adatkezelő gyógyszerismertetést végző munkatársaival fennálló személyes interakció során közölt vagy azzal kapcsolatos adatok (ideértve különösen az alábbi adatokat: a betegkör nagysága, az orvos-látogatás időpontja, és a látogatás egyéb körülményei, az üzleti vendéglátás időpontja, értéke); az elküldött marketing célú üzenetekkel kapcsolatos statisztikai adatok (mikor került elküldésre egy adott üzenet az Ön részére, mikor nyitotta azt meg /e-mail esetében, ahol a címzett levelezőrendszere erről visszajelzést küld/).

Az Adatkezelő az Ön Adatait olyan hosszú ideig őrzi meg, amíg szükséges és engedélyezett azon cél(ok)ra, amely(ek)re az Adatokat gyűjtötte azon az alapon, hogy (i) milyen hosszú a Adatkezelő és a Ön között folyamatosan fennálló kapcsolat; (ii) fennáll-e a Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége; és (iii) az Adatok megőrzése a Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

 

2. Az adatkezelés módja:

Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk társvállalatainknak az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírt célokra. A Johnson & Johnson vállalatcsoportba tartozó más vállalkozások listája a következő weboldalon található:

(https://www.janssen.com/hungary/sites/www_janssen_com_hungary/files/tagvallalatok-listaja.pdf) listája, valamint azon adatfeldolgozók listája, illetve a központi adatbázisokat jelenleg üzemeltető cégek, melyek a Johnson & Johnson vállalatcsoport jelenlegi vagy jövőbeli tagjainak szerződő partnerei vagy a jövőben válnak azzá. Az Adatkezelő felel a közösen használt személyes adatok kezeléséért.

Az Ön személyes adatait tőlünk független harmadik feleknek is átadhatjuk, de csak olyan szolgáltatóknak (például technológia és digitális/marketing szolgáltatóknak, valamint rendezvényszervezésben részt vevő feleknek, beleértve szállodákat és légitársaságokat is), akiket a vállalkozásunk támogatása céljából veszünk igénybe, és akikkel szerződést kötöttünk.

Az Adatvédelmi Tájékoztatóban tárgyalt személyes adatok felhasználása és megosztása magában foglalhatja azok továbbítását az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli joghatóságokba (beleértve az Egyesült Államokat is), ahol az Ön országában hatályos szabályoktól eltérő adatvédelmi szabályok létezhetnek. Az Ön személyes adatainak védelme érdekében ezen esetekre megfelelő szerződéses és egyéb intézkedések kerültek bevezetésre. Néhány, az Európai Gazdasági Térségen (EGT)2 kívüli ország esetében az Európai Bizottság elismerte, hogy az EGT követelményeinek megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak (az említett országok jegyzéke a következő oldalon érhető el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-o...). Az EGT tagállamaiból olyan országokba történő adattovábbítások esetében, amelyek adatvédelmét az Európai Bizottság nem tartja megfelelőnek, biztosítjuk, hogy megfelelő intézkedések kerültek bevezetésre, ideértve azt is, hogy a címzett köteles tiszteletben tartani az EU standard adattovábbítási szerződéses feltételeit, az EU-USA Adatvédelmi Pajzs tanúsítását, illetve az EU által jóváhagyott magatartási kódexet vagy tanúsítást az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Az említett intézkedések egy példányát az Ön országáért vagy régiójáért felelős adatvédelmi tisztviselőtől igényelheti a következő email-címen: [email protected].

 

Amennyiben a jelen tájékoztatás szerinti adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése, kérése van, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk:

Cím: Janssen-Cilag Kft., 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

E-mail: [email protected]

Tel: 36 1 8842-858

 

3. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Önnek az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infótörvény”), az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. sz. - természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló - rendeletének (általános adatvédelmi rendelet - „GDPR”), alapján jogában áll tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről (GDPR 14. cikk), kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést (GDPR 15. cikk), valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését (GDPR 16. cikk), illetve – a jogszabályokban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését (GDPR 17. cikk), kérheti továbbá a személyes adatok kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk), megilleti a személyes adatok hordozhatóságához való jog (GDPR 20. cikk), valamint tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk) az adatkezelő fent megadott elérhetőségein. Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Ön ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha Ön azt kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve, ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlésről rendelkezett. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Ön az adatkezelés során a fentiekben felsorolt jogai megsértését észleli az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: Közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat a fenti elérhetőségeken, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) (A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: [email protected]), illetve a bírósághoz fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu.

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: [email protected]

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2 EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.