Menu
Logo

Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő tájékoztatja a Pályázót, hogy az Adatok, mint személyes adatok jelen nyilatkozat szerinti kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.”) és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. sz. - természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló - rendeletének (általános adatvédelmi rendelet - „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jogalap tehát, a Pályázó önkéntes és kifejezett hozzájárulása és szerződéses kötelezettségei teljesítése alapján és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a fent meghatározott Célból és a Cél eléréséhez szükséges ideig, legfeljebb a Szerződés hatálybalépésének évét követő 5. naptári év utolsó napjáig történik.

Adattovábbítás

A Pályázó Adatai megosztásra kerülhetnek az Adatkezelő társvállalataival (https://www.janssen.com/hungary/sites/www_janssen_com_hungary/files/tagv...), iparági szövetséggel, úgy mint AIPM, és az Adatkezelő külső partnereivel (ott, ahol ezt jogszabály írja elő), a Pályázó Adatok továbbításra kerülhetnek a Pályázó lakóhelye szerinti országon kívüli más országokba, beleértve az Egyesült Államokat is, ahol esetleg eltérő adatvédelmi szabályok lehetnek érvényben, mint a Pályázó országában. Megfelelő szerződéses és egyéb óvintézkedések biztosítják az Adatok védelmét akkor, amikor azokat más országban lévő társvállalatainknak vagy iparági szövetségnek és külső partnereinknek továbbítjuk. Az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli néhány országot az Európai Bizottság az EGT standardjainak megfelelő adatvédelmi szintet biztosító országként ismer el (ezen országok teljes listáját itt találja

). Az Adatoknak EGT-beli országból olyan országba történő továbbítása esetén, amelyet az Európai Bizottság nem ítél megfelelően biztonságosnak, gondoskodunk róla, hogy Adatoknak védelme érdekében a fogadó felet kösse (kössék) a(z) [EU által elfogadott egységes szerződési feltételek, az EU-US Privacy Shield keretszabályzat vagy egy EU által elfogadott magatartási kódex vagy szabályzat]. Ha felkeresi az adatvédelmi tisztviselőt az alábbi „Elérhetőségeink” szakaszban foglalt utasítások szerint, szert tehet ezen óvintézkedések másolatára.

Adatfeldolgozó

Jelenleg az alábbi cégek nyújtanak ilyen szolgáltatást adatfeldolgozói minőségben:

- Veeva Systems Inc

 • cím: 4280 Hacienda Drive, Pleasanton, CA 94588, USA)
 • e-mail cím: eu_pr@veeva.com
 • Salesforce. com, inc.
  • cím: 1 Market St. Ste. 300, San Francisco, CA 94105, USA

e-mail cím: salesforce.com

Adatbiztonság

A Adatkezelő kijelenti, hogy az adatbiztonság követelményének való megfeleléshez szükséges intézkedéseket megtette.

Adatkezelő elérhetőségei

A Janssen-Cilag Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) a személyes információk jelen Adatvédelmi Tájékoztató/a jelen szerződés hatálya alatt történő gyűjtéséért, felhasználásáért és közzétételéért felelős vállalat.

Ha kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken: janssenmedhu@its.jnj.com, vagy írjon a következő címre:

1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

Pályázó megkeresheti az országában vagy régiójában illetékes adatvédelmi tisztviselőt is az emeaprivacy@its.jnj.com címen.

Panasztétel

Pályázónak lehetősége van panaszt tenni az országában vagy régiójában illetékes valamely felügyeleti hatóságnál.

Jogosult arra, hogy amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Pályázó által önkéntesen megadott, vagy az Adatkezelő által jogszerűen gyűjtött Adatokat

 • az Adatkezelő a Pályázóal fennálló kapcsolat időtartamáig, csak a meghatározott adatkezelési cél érdekében, a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával kezeli és ahhoz kizárólag a fent említett társaságok azon munkatársai férhetnek hozzá, akik számára a Adatok egészének/egy részének ismerete az adatkezelési céllal összefüggésben elengedhetetlen;
 • az alkalmazandó magyar és EU-s adatvédelmi szabályok szerint a Pályázó jogosult arra, hogy
 • az adatkezelés során kérelmezze: (i) az Adataihoz való hozzáférést; (ii) azok helyesbítését; (iii) törlését; (iv) kezelésének korlátozását; és (v) tiltakozhat az Adatok kezelése ellen.
 • megerősítést/visszajelzést kap arra vonatkozóan, hogy az Adatok kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van jogosult az Adatokhoz hozzáférést kérhet. Ennek körében a következő információkhoz kaphat hozzáférést: az adatkezelés céljai, a kezelt Adatok kategóriái, és azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatokat közölték vagy közölni fogják. (GDPR 15. cikk)
 • az adatkezelő az Adatoknak a másolatát a Pályázó rendelkezésére bocsássa.
 • kérelmezze a pontatlan Adatok helyesbítését, vagy a hiányos Adatok kiegészítését. (GDPR 16. cikk)
 • kérelmezze az Adatok törlését, és az adatkezelő köteles arra, hogy az ilyen adatokat törölje. (GDPR 17.cikk)
 • kérésére az Adatok kezelését korlátozzák. Ebben az esetben ezen adatok vonatkozásában csak bizonyos célokra lehet korlátozni az adatkezelést. (GDPR 18. cikk)
 • tiltakozhat az Adatok kezelése ellen, ebben az esetben az adatkezelő ezen Adatokat nem kezelheti tovább. (GDPR 21. cikk)
 • tekintettel az adatok természetének jellegére előfordulhat, hogy az adatkezelő nem tudja teljes körűen vagy részlegesen biztosítani a fent említett jogokkal kapcsolatos kérését. A fent említett jogok nem abszolút jogok, és a fent említett jogok gyakorlása során az alkalmazandó adatvédelmi szabályokkal összhangban kell eljárni.

2015 januárjától a Pályázó a www.janssentransferofvalue.com weboldalon keresztül hozzáférhet (Web ID: Provider Web Id) a vele kapcsolatban közzétételre kerülő Adatokhoz, ezen belül a közzé teendő Juttatásokra vonatkozó információkhoz, valamint azok számítási módjához. A Pályázó ugyancsak a Weboldalon keresztül kérheti Adatai javítását, kiegészítését, illetve bármikor bármilyen hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása nélkül egyenként visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Ebben az esetben a juttatásokra vonatkozó információk aggregát formában kerülnek közzétételre.