Adatvédelmi Tájékoztató

A Janssen-Cilag Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14., a továbbiakban: „Janssen”, „Adatkezelő”, „mi”)elkötelezte magát az iparági szövetség, az Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek Szövetsége (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, „EFPIA”) kezdeményezése mellett, hogy transzparens legyen a gyógyszeripari vállalatok, valamint az egészségügyi szakemberek és szervezetek közötti pénzügyi megállapodásokkal kapcsolatban. Továbbá teljes mértékben eleget kíván tenni az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete („AIPM”) Magatartási Kódexében („AIPMMagatartási Kódex”) foglalt közzétételi kötelezettségének.

Az AIPMMagatartási Kódex rendelkezik az egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek részére nyújtott – akár közvetlen akár közvetett- Juttatások közzétételével kapcsolatban. Janssen az AIPM Magatartási Kódex rendelkezéseinek betartása mellett köteles dokumentálni és közzétenni az általa Kedvezményezett részére vagy javára közvetlenül vagy közvetve nyújtott Juttatásokat az AIPM Magatartási Kódexben részletesen leírtak szerint. Az Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek Szövetségének elsősorban az Etikai Kódexben foglalt elvárásaival továbbá az AIPM Magatartási Kódexében foglaltakkal összhangban a Janssen teljes mértékben támogatja az egészségügyi ágazat és az egészségügyi szakemberek közötti interakciók transzparenciáját.

Abban az esetben, ha Ön megadja hozzájárulását, Janssen nyilvánosságra hozza személyes adatait az AIPMMagatartási Kódexében foglalt követelmények teljesítése céljából. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató és Hozzájáruló Nyilatkozat összefoglalja, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk, tárolunk és hozunk nyilvánosságra az Ön számára átadott Juttatásokkal kapcsolatban, és kéri az Ön hozzájárulását az ilyen nyilvánosságra hozatalhoz.

Közzétételi kötelezettség

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. sz. - természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló - rendeletének (általános adatvédelmi rendelet - „GDPR”) továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a Janssen jelen Hozzájáruló Nyilatkozattal kéri az Ön hozzájárulását a Juttatásokkal és az Ön személyes adatainak nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. Legkésőbb az első negyedévben/az Önnel történő első interakció során megkapja a Janssen-től az Ön preferenciájára irányuló kérdést azzal kapcsolatban, hogy Ön megadja-e beleegyezését az egyéni, név szerinti közzétételhez, vagy sem. Ha nem adja hozzájárulását, akkor a kapcsolódó Juttatások összesített, aggregát formában kerülnek közzétételre. Abban az esetben, ha a nyilatkozatát nem bocsátja rendelkezésünkre, akkor a Janssen részére adott utolsó, tárolt nyilatkozata lesz hatályos.

Adatkezelés jogalapja

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Adatok, mint személyes adatok jelen Adatvédelmi Tájékoztató és Hozzájáruló Nyilatkozat szerinti kezelésének jogalapja a GDPR6. cikk (1) bekezdés a) (az Ön önkénetes hozzájárulása).

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató és Hozzájáruló Nyilatkozat célja, hogy elmagyarázza milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk, tárolunk, és hozunk az Ön beleegyezése alapján nyilvánosságra az Önt megillető Juttatásokkal kapcsolatban.

A nyilvánosságra hozandó adatok fajtái

Személyes adatok: Az Ön számára juttatott, a közzétételi kötelezettség alá eső juttatásnak minősülő juttatásokat („Juttatás”) és az alábbi adatokat Janssen a közzétételi kötelezettségnek való megfelelés érdekében („Cél”) a https://www.janssen.com/hungary/disclosureweboldalonaz alábbiakban megjelölt bontásban teszi közzé:

Az Ön neve

Elsődleges működés helye (ország) és teljes címe

Juttatás: Rögzítünk valamennyi a Janssen Cilag Kft. vagy bármely Janssen kapcsolt vállalkozás vagy központi iroda által közvetlenül vagy közvetetten nyújtott Juttatást, amelyet ésszerűen a következő kategóriák valamelyikéhez lehet hozzárendelni:

a) A Rendezvényekkel kapcsolatos költségek közzétételéhez való hozzájárulás.

A Rendezvényekkel kapcsolatos költségek közzétételéhez való hozzájárulás, mint pl.

i. Regisztrációs költségek; és

ii. Utazás és szállás (ne legyen túlzó/luxus és összhangban álljon a rendezvény célkitűzéseivel).

A Rendezvényekkel kapcsolatos költségek közzétételéhez való hozzájárulást, Egészségügyi szervezeteken vagy harmadik feleken keresztül, beleértve az Egészségügyi szakemberek Rendezvényeken történő részvételének támogatását, a Kedvezményezett neve alatt egyénileg kell közzétenni. Az ilyen költségek lehetnek pl.

i. Regisztrációs költségek;

ii. Egészségügyi szervezetekkel vagy az Egészségügyi szervezet által a Rendezvény

megszervezésével megbízott harmadik felekkel kötött támogatási szerződések; és

iii. Utazás és szállás.

b) Szolgáltatások és tanácsadás díjai.

A Janssen és Ön közötti szerződéseken alapuló vagy azokkal kapcsolatos Juttatás, amelyek értelmében az Ön bármilyen szolgáltatást nyújt a Janssen számára, vagy bármilyen, a fenti kategóriákba nem tartozó Juttatás. Egyrészről a díjakat, másrészről az írásbeli szerződésben megállapodott, a tevékenységet lefedő költségekkel kapcsolatos Juttatásokat külön összegként kell közzétenni.

Az adott naptári évben nyújtott Juttatások teljes összegét a közzétételi módszertanban meghatározott bontásban tesszük közzé. Közzétesszük az Önnek átutalt éves összeget. Az értéket a nálunk felmerült kiadások alapján határozzuk meg.

A közzététel formája

Az információkat a Janssen weboldalának nyilvános oldalán itt tesszük közzé.

Közzétételi időszak és a közzététel ideje

 • Közzétételi időszak: A közzétételt évente kell megtenni és minden jelentéstételi időszak egy évet fed le (azaz az adott év január 01. napja és december 31. napja közötti időszak).
 • A közzététel A fenti Személyes Adatok közzétételére évente egy alkalommal kerül sor, legkésőbb az adott Juttatás teljesítésének évét követő naptári év 6. hónapjának utolsó napján (június 30.). Az Adatok a nyilvános domain-en az eredeti közzétételt követő 3 évig lesznek nyilvánosan elérhetőek.

Az Adatok tárolása: Az Adatok tárolása legfeljebb a közzétételt követő 10. naptári év utolsó napjáig történik.

Az Adatok továbbítása: Az Ön Adatai megosztásra kerülhetnek a Janssen társvállalataival - kattintson a hivatkozásra a „SEC benyújtása” címszó alatti 21-es melléklet 10K űrlapjához), iparági szövetséggel, úgy mint AIPM, és a Janssen külső partnereivel (ott, ahol ezt jogszabály írja elő), vagy technikai segítséget nyújtó harmadik felek számára, amely azt eredményezheti, hogy az Ön Adatai továbbításra kerülhetnek az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli más országokba, beleértve az Egyesült Államokat is, ahol esetleg eltérő adatvédelmi szabályok lehetnek érvényben, mint az Ön országában. Megfelelő szerződéses és egyéb óvintézkedések biztosítják az Adatok védelmét akkor, amikor azokat más országban lévő társvállalatainknak vagy iparági szövetségnek és külső partnereinknek továbbítjuk. Az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli néhány országot az Európai Bizottság az EGT standardjainak megfelelő adatvédelmi szintet biztosító országként ismer el (ezen országok teljes listáját itt találja). Az Adatoknak EGT-beli országból olyan országba történő továbbítása esetén, amelyet az Európai Bizottság nem ítél megfelelően biztonságosnak, gondoskodunk róla, hogy az Adatoknak a védelme érdekében a fogadó felet kösse (kössék) a(z) EU által elfogadott általános szerződési feltételek vagy egy EU által elfogadott magatartási kódex vagy tanúsítás. Ha felkeresi az adatvédelmi tisztviselőt az alábbi „Elérhetőségeink” szakaszban foglalt utasítások szerint, szert tehet ezen óvintézkedések másolatára.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Ön által önkéntesen megadott, vagy az Adatkezelő által jogszerűen gyűjtött Adatokat

 • Janssen az Adatok tárolásánál rögzített időtartamig, csak a meghatározott adatkezelési cél érdekében, a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával kezeli és ahhoz kizárólag a fent említett társaságok azon munkatársai férhetnek hozzá, akik számára az Adatok egészének/egy részének ismerete az adatkezelési céllal összefüggésben elengedhetetlen;
 • az alkalmazandó magyar és EU-s adatvédelmi szabályok szerint
 • az adatkezelés során kérelmezze: (i) az Adataihoz való hozzáférést; (ii) azok helyesbítését; (iii) törlését; (iv) kezelésének korlátozását; és (v) tiltakozhat az Adatok kezelése ellen.
 • megerősítést/visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy az Adatok kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult az Adatokhoz hozzáférést kérni. Ennek körében a következő információkhoz kaphat hozzáférést: az adatkezelés céljai, a kezelt Adatok kategóriái, és azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatokat közölték vagy közölni fogják. (GDPR 15. cikk)
 • Janssen az Adatoknak a másolatát az Ön rendelkezésére bocsássa.
 • kérelmezze a pontatlan Adatok helyesbítését, vagy a hiányos Adatok kiegészítését. (GDPR 16. cikk)
 • kérelmezze az Adatok törlését, és Janssen köteles arra, hogy az ilyen adatokat törölje. (GDPR 17.cikk)
 • kérésére az Adatok kezelését korlátozzák. Ebben az esetben ezen adatok vonatkozásában csak bizonyos célokra lehet korlátozni az adatkezelést. (GDPR 18. cikk)
 • tiltakozhat az Adatok kezelése ellen, ebben az esetben az adatkezelő ezen Adatokat nem kezelheti tovább. (GDPR 21. cikk)
 • tekintettel az adatok természetének jellegére előfordulhat, hogy Janssen nem tudja teljes körűen, vagy részlegesen biztosítani a fent említett jogokkal kapcsolatos kérését. A fent említett jogok nem abszolút jogok, és a fent említett jogok gyakorlása során az alkalmazandó adatvédelmi szabályokkal összhangban kell eljárni.

2015 januárjától Ön a weboldalon keresztül hozzáférhetaz Önnel kapcsolatban évente közzétételre kerülő Adatokhoz, ezen belül a közzéteendő Juttatásokra vonatkozó információkhoz, valamint azok számítási módjához. A Megbízott ugyancsak a Weboldalon keresztül kérheti Adatai javítását, kiegészítését, illetve bármikor bármilyen hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása nélkül egyenként visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Ebben az esetben a juttatásokra vonatkozó információk aggregát formában kerülnek közzétételre.

A fenti weboldalhoz való hozzáférés linken való regisztráció útján lehetséges. A regisztráció után e-mailt kap a webes egyedi személyes Janssen hitelesítésről, amely tartalmaz egy linket, amely lehetővé teszi a személyes jelszó generálását. Miután generálta a jelszavát, biztonságosan hozzáférhet a Juttatással kapcsolatos adatokhoz itt.

Adatfeldolgozó

Jelenleg az alábbi cégek nyújtanak ilyen szolgáltatást adatfeldolgozói minőségben:

Veeva Systems Inc cím: 4280 Hacienda Drive, Pleasanton, CA 94588, USA)

Salesforce. com, inc. cím: 1 Market St. Ste. 300, San Francisco, CA 94105, USA

Adatbiztonság

A Megbízó kijelenti, hogy az adatbiztonság követelményének való megfeleléshez szükséges intézkedéseket megtette.

Elérhetőségeink

A Janssen-Cilag Kft.a személyes információk jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alatt történő gyűjtéséért, felhasználásáért és közzétételéért felelősséget vállal.

Ha kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségen: adatvedelem-janssen@its.jnj.com, vagy írjon a következő címre: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

Megbízott megkeresheti az országában vagy régiójában illetékes adatvédelmi tisztviselőt is az emeaprivacy@its.jnj.com e-mail címen.

Panasztétel

Önnek lehetősége van panaszt tenni az országában vagy régiójában illetékes valamely felügyeleti hatóságnál.

Amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • közvetlenül Janssen-hez fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül Janssen elérhetőségein.
  • az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: + 36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hozzájárulás kérése

Kérjük, hogy a lentieknek megfelelően szíveskedjen megadni nyilatkozatát (a weboldalon jelzett checkbox megfelelő kipipálásával).

Amennyiben Ön a „hozzájárulok a közzétételhez” mezőt jelöli be, Ön hozzájárul, hogy a Janssen a személyes adatait és az Ön részére nyújtott Juttatást egyénileg nyilvánosságra hozza. Ön bármikor bármilyen hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása nélkül visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását a https://www.janssentransferofvalue.com/hu_hu weboldalon keresztül. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben Ön a „nem járulok hozzájárulok hozzá a közzétételhez” mezőt jelöli be, azzal Ön azt jelzi felénk, hogy, nem járul hozzá a személyes adatainak és az Ön részére nyújtott Juttatásnak egyénileg történő nyilvánosságra hozatalához. Tudomásul veszi, hogy a Juttatással kapcsolatos információk aggregát formában kerülnek közzétételre.