A jelen weboldal felkeresése és használata azt jelenti, hogy Ön feltétel nélkül elfogadja a használat szabályait. Ha a felhasználó nem fogadja el ezeket a szabályokat, akkor kérjük, haladéktalanul hagyja abba a weboldal használatát.

A weboldalt a Janssen-Cilag Kft. (bejegyzett székhelyének címe: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) teszi közzé és kezeli.

A weboldalt magyarországi felhasználóknak szánjuk.

A weboldal tartalma a magyar és a nemzetközi szerzői jog védelme alatt áll. A jelen weboldalról származó anyag kinyomtatása, másolása és bármilyen egyéb felhasználása kizárólag nem-kereskedelmi és magáncélra történhet. A jelen weboldal semmiféle módosítása vagy további reprodukálása nem megengedett, tartalmát semmilyen módon nem szabad másolni vagy felhasználni. A jelen weboldalon használt vagy megjelenő védjegy, kereskedelmi név, grafikus megjelenítés és egyéb szellemi tulajdonjogok, mint például szabadalmak és formatervezési minták saját tulajdont képeznek és magyar és nemzetközi jogvédelem alatt állnak. Bármilyen módon történő felhasználásuk a Janssen-Cilag Kft. előzetes írásos engedélye nélkül tilos és mindenképpen érvénytelen.

A Janssen-Cilag Kft. minden erőfeszítésével azon van, hogy a jelen weboldal aktuális és helyes információkat tartalmazzon, de nem nyújt garanciát vagy biztosítékot annak pontosságára, aktualitására, illetve teljességére vonatkozóan. A Janssen-Cilag Kft. nem vállal felelősséget a felhasználók azon döntéseiért, amelyeket a jelen weboldalon található információ alapján hoztak, sem a jelen weboldal által tartalmazott információk felhasználásának következményeiért, károkért, veszteségekért vagy sérelmekért, amelyeket felhasználók vagy harmadik felek közvetlenül vagy közvetve szenvedtek el, továbbá bármiféle hátrányos következményért, ami abból ered, hogy a felhasználók felkeresték vagy nem keresték fel ezt a weboldalt.

A jelen weboldal tartalmazhat más weboldalakra mutató hivatkozásokat vagy utalásokat, azonban a Janssen-Cilag Kft. nem vonható felelősségre azok tartalmáért vagy a tartalomnak a felhasználók által történő használatáért. Más weboldalakra mutató hivatkozások kizárólag jelen weboldal felhasználóinak kényelmét szolgálják.

A jelen weboldal felhasználói számára nyújtott információkat – beleértve a Janssen-Cilag Kft. termékeire vagy tevékenységére vonatkozó kérdéseket, kommentárokat, ajánlásokat vagy hasonló információkat – nem lehet bizalmas információnak tekinteni, és a Janssen-Cilag Kft. semmiféle kötelezettségben nem áll az ilyen információk (az "Anyagok") meghivatkozása alapján. Ha a felhasználó a jelen weboldalon Anyagokat tesz közzé, akkor a felhasználó szavatolja és kijelenti, hogy az ilyen Anyagoknak a Janssen-Cilag Kft. vagy harmadik felek által történő felhasználása nem sérti a felhasználó vagy harmadik felek jogait. Az Anyagoknak a jelen weboldalra való elhelyezése vagy egyéb módon történő átadása folytán a felhasználó felelősséget vállal az azokban foglalt tartalomért és információkért, beleértve ezek igaz és helyes voltát. Az Anyagoknak a jelen weboldalon történő közzétételével a felhasználó a Janssen-Cilag Kft. valamint a Johnson & Johnson Csoport többi tagjai számára ingyenes, időbeli és térbeli korlátozástól mentes felhasználási jogot biztosít az Anyagoknak az alábbiak formában történő felhasználásához: bármilyen technikával történő reprodukálás vagy sokszorosítás, beleértve a nyomtatást, másolást, mágneses vagy digitális felvétel készítését, a hazai vagy külföldi piacon való elhelyezést, az eredeti példányok kölcsönzését használat vagy bérlés céljából, terjesztést, beleértve a nagyközönségnek szóló előadást, bemutatást, kiállítást, ismételt lejátszást, sugárzást és ismétlő sugárzást bármilyen módon és bármilyen technikával, beleértve az elérhetővé tételt olyan módon, hogy azokhoz bárki hozzáférhet számára megfelelő időben és helyen. Ezen felül a felhasználó a Janssen-Cilag Kft. valamint a Johnson & Johnson Csoport többi tagjai számára jogot biztosít arra, hogy ők maguk és felhatalmazásuk alapján harmadik felek származékos szerzői jogokat és személyes szerzői jogokat gyakoroljanak az Anyagokban található szerzői jogi védelem alatt álló munkákkal kapcsolatban, és a szerzői jogi védelem alatt álló munkákat a szerző megjelölése nélkül felhasználják. A felhasználó beleegyezik abba, hogy a Janssen-Cilag Kft. valamint a Johnson & Johnson Csoport többi tagjai időbeli korlátozás nélkül használhassanak bármilyen információt, elképzelést, ötletet, know-how-t és technikát, amelyet az Anyagok tartalmaznak bármilyen célra, beleértve termékek fejlesztését, készítését és piacra vitelét az ilyen információ felhasználásával, és beleegyezik abba, hogy a Janssen-Cilag Kft. valamint a Johnson & Johnson Csoport többi tagjai ezeket promóciós anyagaikban felhasználhassák. Fentiekért valamint a fent említett használati jog nyújtásáért a felhasználó nem jogosult javadalmazásra.

A Janssen-Cilag Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, bármilyen okból a jelen weboldal tartalmát eltávolítsa, módosítsa vagy kiegészítse, anélkül, hogy erről köteles lenne a felhasználókat értesíteni.

Ha a Felhasználó használja a jelen weboldalt azt követően, hogy a Janssen-Cilag Kft. módosításokat hajtott végre rajta, az azt jelenti, hogy a Felhasználó beleegyezését adja a megváltozott tartalomhoz.

A Janssen-Cilag Kft. jogosult arra is, hogy a jelen weboldal egyes részeihez a hozzáférést megszűntesse, ha azokat a vonatkozó jogszabályok, a jelen nyilatkozat, a társadalmi együttélés és a helyes gyakorlat szabályainak megsértésével használják.

A jelen weboldal használatával a felhasználó vállalja, hogy csak olyan cselekményt visz végbe, ami megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak valamint a társadalmi együttélés és a helyes gyakorlat szabályainak.

A jelen weboldal útján átadott személyes adat az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt feltételek szerint kerül feldolgozásra.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvénynek (magyar Gyógyszertörvény), valamint a az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendeletnek megfelelően a Janssen-Cilag Kft. információkat gyűjt a Janssen-Cilag Kft.-tól származó gyógyszerek feltételezhető mellékhatásaival kapcsolatban. A feltételezhető mellékhatásokra vonatkozó jelentés módját weboldaluk honlapjának Kapcsolattartás tag-je írja le.

A jelen weboldalon található információ nem tekinthető a magyar Polgári Törvénykönyvnek megfelelő ajánlattételnek.

© Copyright: Janssen-Cilag Kft.

Utoljára frissítve: 2017. november [*]

A weboldal-szolgáltatások szabályozása
JANSSEN MEDICAL CLOUD

I.    Általános rendelkezések

A jelen Szabályozás (a továbbiakban a "Szabályozás") rögzíti a szolgáltató által a www.janssenmed.hu címen megtalálható weboldalon (továbbiakban "Weboldal") a felhasználók számára (továbbiakban „Felhasználók”) nyújtott szolgáltatások (továbbiakban "Szolgáltatások") használatának szabályait.

A szolgáltató a Janssen-Cilag Kft., székhelyének címe 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14., a cégnyilvántartásába a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-09-175532 cégjegyzékszám alatt bejegyezve, adószáma: 13216281-2-44, statisztikai számjele: 13216281-4646-113-01, e-mail cím: [email protected] (a továbbiakban a "Szolgáltató").

A jelen Szabályozás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségnek történő megfelelést szolgálja.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a Felhasználók számára a weboldalon keresztül az alábbiakat teszik elérhetővé:
•    tájékoztatás a Szolgáltató termékeiről,
•    tájékoztató anyagok elektronikus formátumban,
•    a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos egyéb anyagok.

A Weboldal felhasználói a Weboldal bármely lapjának alján található hivatkozáson keresztül bármikor hozzáférhetnek a jelen Szabályzathoz és azt kinyomtathatják.

A Szolgáltató nem Internet szolgáltató. A Weboldal használatához egy olyan eszköz szükséges, amellyel hozzá lehet férni az Internethez. A Weboldal által felajánlott funkciókat akkor lehet teljes mértékben kihasználni, ha a Felhasználó számítógépe megfelel a vonatkozó technikai követelményeknek, amelyeket a jelen Szabályzat VIII. fejezete határoz meg. A Weboldal Felhasználójának kizárólagos felelőssége, hogy biztosítsa a technikai megfelelést a saját számítógépes rendszere és a Weboldal között.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze, visszavonja vagy módosítsa a Weboldal funkcióit jogi vagy technikai okokból, mint pl.:
•    személyiségi jogok vagy adatok védelme vagy egyéb jogi megfontolások a Weboldal tartalmával vagy funkcióival kapcsolatban;
•    technikai nehézségek a Weboldal vagy az Internet működésével kapcsolatban.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Weboldal nem érhető el ellenőrzésén kívüli okok vagy váratlan körülmények miatt.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy felfüggessze vagy megszakítsa a szolgáltatások nyújtását bármikor és bármilyen okból. A regisztrált Felhasználók erről kellő időben előzetes értesítést kapnak.

II.    A Weboldalra történő regisztráció

A Weboldal kizárólag a regisztrált Felhasználóknak áll a rendelkezésükre. Kizárólag olyan Felhasználók jogosultak a Weboldalra regisztrálni, akik Magyarország területén az alkalmazandó jogszabályok szerint megadott, orvosi tevékenység gyakorlását lehetővé tevő működési engedély birtokában állnak. A Weboldalra történő regisztráció további feltétele a jelen Szabályzat elolvasása és elfogadása, valamint hozzájárulás megadása ahhoz, hogy a Szolgáltató a Weboldalra való regisztrációra és a Weboldal használatára a Felhasználót feljogosító személyes adatokat dolgozzon fel, úgy, mint családi és utónév, elektronikus postacím, telefonszám, pecsétszám, valamint annak az entitásnak a neve és a címe, ahol az orvos praxisa található.

Ahhoz, hogy a Weboldalra regisztrálhasson, a Felhasználó kitölti a regisztrációs űrlapot, a valóságnak megfelelő, pontos és aktuális adatokat kell megadni, különösen a következőket: családi és utónév, elektronikus postacím, szakmai szám valamint annak az entitásnak a neve és a címe, ahol a Felhasználó orvosi praxisa található.

A regisztrációja fennállása alatt Felhasználó köteles folyamatosan frissíteni a megadott adatokat, ha azokban változás következik be. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott, valóságnak nem megfelelő adatok vagy az adatok frissítése elmulasztásának következményeiért.
A Felhasználó a Weboldalra történő belépéshez szükséges jelszavát szigorú titokban köteles tartani és felel jelszavának harmadik fél által történő felhasználásából eredő következményekért.

A Felhasználónak a Weboldalra való bejelentkezést biztosító jelszavát szigorúan titkosan kell kezelnie, és felelős bármely harmadik fél a jelszó használatával okozott következményekért. 

A Weboldal közösségi belépési lehetőséget is biztosít a Felhasználóknak, amely - a hitelesítési rendszernek tulajdoníthatóan - képessé teszi a Felhasználót arra, hogy belépjen a Weboldalra közösségi médiában mint a Facebook vagy LinkedIn létrehozott fiókjából. Ez könnyű és biztonságos módja annak, hogy be lehessen lépni a Weboldalra anélkül, hogy szükség volna egy új jelszót létrehozni a Weboldalhoz.

Ha a Felhasználó által a regisztráláskor megadott adatok félrevezetők, hiányosak vagy pontatlanok, a Szolgáltató jogosult az ilyen adatokat tartalmazó fiók eltávolítására és a regisztráció törlésére. Ebben az esetben a Felhasználó nem jogosult bármiféle igénnyel fellépni a Szolgáltatóval szemben a fiók ilyen eltávolítása, illetve a regisztráció törlése miatt.

A Szolgáltató - biztonsági vagy egyéb lényeges szervezeti vagy technikai okból - kérheti a Felhasználót, hogy változtassa meg a Weboldalhoz való hozzáférésre használt jelszavát.

A Felhasználó felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy általa szükségesnek talált bármiféle eszközt használjon ahhoz, hogy verifikálja a Felhasználó identitását és orvosi tevékenységre vonatkozó jogosultságát.

Tilos a Weboldal más Felhasználóinak a fiókját használni vagy a Felhasználó fiókját átengedni más személyeknek.

III.    A Weboldal Adatvédelmi Szabályzata

Az Adatvédelmi Szabályzat az Adatvédelmi Szabályzatra vonatkozó hivatkozáson keresztül érhető el.

IV.    Weboldal használatának és a helytelen felhasználás megelőzésének szabályai

A Weboldalt a Felhasználónak a fenti 1. szakaszban ismertetett célokra kell használnia. Ez azt jelenti, hogy a Felhasználó nem használhatja a Weboldalt semmilyen más célra.

A Felhasználó nem alkalmazhat becstelen módszereket a Weboldal használata során. Tilos továbbá a Felhasználó számára bármi olyan cselekmény elkövetése, ami a Weboldal működésének megszakadását vagy meghibásodását eredményezheti.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze vagy megtagadja a Weboldalhoz vagy annak egy részéhez való hozzáférést, ha a Felhasználó magatartásával megsérti a Szabályzat rendelkezéseit. A felfüggesztés vagy megtagadás érintettje nem regisztrálhat újra a Weboldalra, illetve nem használhatja azt a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül.

V.    A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató felel a Weboldal minden funkciójának megfelelő működéséért.

Az a tény, hogy egy harmadik fél weboldalai a Weboldalra vivő hivatkozást tartalmaznak, nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató engedélyezi vagy felelős az ilyen weboldal működéséért vagy annak tartalmáért.

Ha egy harmadik fél használja a Felhasználó fiókját, a Felhasználót kizárólagos felelősség terheli az ilyen harmadik fél tevékenységéért, tekintet nélkül arra, hogy engedélyezte-e a hozzáférést a fiókjához, és a Felhasználó köteles kártalanítani a Szolgáltatót minden olyan kárért, ami bármely módon összefügg azzal, hogy egy harmadik fél hozzáfért a Felhasználó fiókjához.

A Szolgáltató nem felelős a jelen Szabályzat alapján fennálló kötelezettségek megszegéséért, amely olyan okból ered, amelyért nem felel.

A Szolgáltató nem áll helyt olyan lehetséges veszteségekért vagy károkért, amelyeket a Felhasználó vis major, energia kimaradás, munkaügyi viták, törvények és egyéb jogszabályok, a hatóságok hanyagsága vagy mulasztása, távközlési hibák, illetve harmadik személyek által okozott késedelem vagy hiba miatt szenvedett el. Ilyen esetekben a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy megszűntesse vagy felfüggessze a Weboldal működését anélkül, hogy bármiféle helytállási kötelezettsége keletkezne.

A Szolgáltató nem visel helytállási kötelezettséget az általa használt eszközök és szoftverek bármiféle meghibásodásáért, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók és hol van a rendszer felügyelete, ami esetleg megakadályozza a Weboldalhoz való hozzáférést vagy a Felhasználó és a Weboldal közötti kapcsolatot.
 
VI.    Szellemi tulajdon

Bármiféle szerzői jog, védjegy vagy egyéb szellemi tulajdon jog, ami a Weboldallal kapcsolatos, vagy amit a Weboldalon használunk kizárólag a Szolgáltatót illeti. A Szolgáltató előzetes írásos beleegyezése nélkül senki számára nem engedélyezett a Weboldalra vagy a Weboldalról nyert anyagokra alapuló bármiféle származékos munkát lemásolni, terjeszteni, közzétenni vagy létrehozni.

Tilos a Szolgáltatót illető szellemi tulajdon jogokat olyan célra használni, ami nincs szoros kapcsolatban a Weboldalnak a jelen Szabályzat szerinti használatával.

VII.    Panaszok

A Weboldallal kapcsolatos bármiféle panaszt be lehet jelenteni bármilyen módon - beleértve a [email protected] elektronikus levelezési címre küldött levelet.

A panasznak legalább a panaszos családi és utónevét és belépési adatait valamint a panasz részletes leírását és okát kell tartalmaznia.

A panaszok kézhezvételük után – kézhezvételük sorrendjében – azonnal kivizsgálásra kerülnek.

A panaszt előterjesztő személyt tájékoztatni fogjuk a panasz kivizsgálásának eredményről ugyanolyan módon, amilyet a panasz előterjesztésénél használtak, vagy a panaszban megadott címre küldött levélben.

VIII.    Technikai követelmények

A Weboldal helyes használata csak akkor lehetséges, ha a Felhasználó informatikai és kommunikáció technológiai (ICT) rendszere kielégíti az alábbi technikai minimum követelményeket:

•    a Felhasználó számítógépe / tabletje / okostelefonja egy legalább 1,5 Mb/sec ISDN sávszélességű vonalon keresztül csatlakozik az internethez,
•    a Felhasználó az alábbi böngészők közül az egyiknek a legutóbbi változatát használja: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox vagy Safari, az aktuális Adobe Flash Player kiterjesztéssel,
•    a számítógépben legalább 2,33 GHz-es vagy gyorsabb x86-kompatibilis processzor, vagy egy 1,6 GHz-es vagy 1,6 GHz Intel® Atom™ vagy netbook esetén ennél gyorsabb processzor van, és 1 GB RAM.

IX.    Személyes adatok

A szolgáltatott adatok kezelője a Janssen-Cilag Kft., székhelyének címe 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. A begyűjtött adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelő módon kezeljük a Felhasználónak a weboldali fiókja felügyelete, továbbá információs, statisztikai és marketing célból, valamint piac-, fogyasztói viselkedés és preferenciakutatás céljából.
A Felhasználó személyes adatait nem adjuk át más entitásoknak.

Kiegészítő hozzájárulás esetén a Felhasználó megkapja a fenti információkat a megadott e-mail címre vagy telefonszámon.

A Felhasználó jogosult saját adataihoz hozzáférni és azokat javítani. Az adatszolgáltatás önkéntes.

X.    Záró rendelkezések 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Szabályzat alapján fennálló, illetve a Weboldal működéséből eredő jogokat és kötelezettségeket vagy azok egy részét harmadik félre ruházza át. A Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül a Felhasználó nem jogosult a jelen Szabályzatból, illetve a Weboldal használatából eredő jogait és kötelezettségeit átruháznia vagy azokról lemondani.

Amennyiben a jelen Szabályzat valamely rendelkezése az alkalmazandó törvények alapján érvénytelennek vagy hatálytalannak tekintendő, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét vagy hatályosságát.

A Szolgáltató felfüggesztheti vagy bezárhatja a Felhasználó fiókját, vagy megtagadhatja a szolgáltatás nyújtásának folytatását, ha a Felhasználó megszegi a jelen Szabályzatot, vagy ha a Szolgáltató úgy véli, hogy a Felhasználó tevékenysége a Felhasználó vagy harmadik felekkel szembeni törvényes helytállási kötelezettséget keletkeztet.